• Grootste Sandwich collectie op één website!
  • Gratis en gemakkelijk retourneren
  • Gratis verzending vanaf € 100,-

Herroepingsrecht

Instructie met betrekking tot het herroepingsrecht

Zoals ook opgenomen inde algemene voorwaarden heeft U het recht deze overeenkomst binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen, de provisies met betrekking tot het herroepingsrecht uit de algemene voorwaarden zijn op deze procedure van toepassing.

De uiterste termijn voor herroeping is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (met uitzondering van de vervoerder) de goederen fysiek in bezit krijgt. Als u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen, dient u ons door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) te informeren (zie hierna voor onze contactgegevens) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarbij gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping ook op onze website downloaden.

U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door het desbetreffende artikel samen met het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd, binnen de termijn voor herroeping aan ons retour te zenden; een aparte verklaring is dan niet nodig.

Om uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te oefenen, is het voldoende wanneer u ons voor het einde van die termijn een kennisgeving toestuurt waarin u ons laat weten dat u een beroept doet op uw herroepingsrecht.

 

Contactgegevens voor de uitoefening van het herroepingsrecht:

 

Voor inroeping van uw herroepingsrecht per e-mail, kan een e-mail worden gestuurd naar: klantenservice@sandwich.eu.

 

Om uw herroepingsrecht telefonisch uit te oefenen, belt u naar van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur naar: 088-0550409

 

 

Voor inroeping van uw herroepingsrecht door het retournering van de goederen verzendt u deze goederen aan:

 

BLG Sports & Fashion Logistics GmbH

Sandwich

Axel-Beckord-Straße 2

99880 Hörsel

Deutschland / Germany

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij aan u zonder onnodige vertraging, en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop wij van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst in kennis zijn gesteld, alle van u ontvangen betalingen voor de levering van de betreffende artikelen, waaronder de verzendkosten (met uitzondering van de aanvullende kosten wanneer u heeft gekozen voor een ander type verzending dan de door ons aangeboden gunstige standaardverzending). Wij voeren deze restitutie uit via dezelfde betaalwijze als door u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders met u overeengekomen; in ieder geval zijn voor u aan deze restitutie geen kosten verbonden.

Restitutie van betalingen kan door ons worden opgeschort totdat wij de geretourneerde goederen hebben terugontvangen of, in geval dit eerder is, totdat u ons een bewijs van retournering van de goederen heeft verstrekt.

U dient de goederen onverwijld en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u uw herroeping van deze overeenkomst aan ons (zie hiervoor) kenbaar hebt gemaakt terug te sturen of bij ons af te leveren. Aan deze termijn is voldaan indien u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

Wij nemen de kosten voor retournering van de goederen voor onze rekening wanneer u gebruikmaakt van het voorgedrukte retouretiket dat bij de zending is meegeleverd. In andere gevallen zijn de directe kosten voor het retourneren van de goederen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen, wanneer de goederen anders zijn behandeld dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht

 

Er bestaat geen recht op herroeping in geval van overeenkomsten voor de levering van, onder andere:

- niet-geprefabriceerde goederen die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument zijn geproduceerd of op maat gemaakt zijn of die duidelijk gepersonaliseerd zijn,

- de levering van verzegelde goederen waarvan de verzegeling na levering is verwijderd en die om gezondheidsredenen of vanuit hygiënisch oogpunt niet kunnen worden geretourneerd.

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

[ naam Ondernemer]

[ geografisch adres Ondernemer]

[ faxnummer Ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van Ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam Consumenten(en)]

[Adres Consument(en)]

[Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.